Information Officer

Shambhu Rai
Tel:  01-4437401 Ext:124
Email: sambhu.rai@gurkhasfinance.com.np